SERVEI DE PORTADA D'AIGÜES

El 30 de novembre de 1989, la Mancomunitat Penedès-Garraf i la Junta d’Aigües de Catalunya van signar un conveni de col·laboració per a la portada d’aigua del riu Llobregat, des de la planta potabilitzadora d’Abrera, als municipis del territori de la Mancomunitat.

L’any 1996 s’inicien les obres de l’artèria principal des del dipòsit de Masquefa al dipòsit del Garraf i, posteriorment s’han anat construint els diferents ramals i dipòsits que componen l’actual xarxa d’abastament en alta al Penedès i al Garraf, de titularitat dominical o dret d’ús pertanyent a la Mancomunitat, però que resta, segons la llei 6/99 de 12 de juliol, integrada en la xarxa d’abastament del sistema Ter-Llobregat, essent l’ens d’abastament d’aigua ATLL, el responsable de l’explotació, la gestió i la conservació de la mateixa.

La xarxa pot ser objecte d’ampliació encara al futur, mitjançant l’agregació a la mateixa de nous ramals que possibilitin el subministrament d’aigua potable als municipis de la Mancomunitat que encara no hi disposen.

Actualment, des del Servei de Portada d’Aigües de la Mancomunitat, es porten a terme les següents tasques i funcions:

  • Seguiment continuat de les transformacions i variacions que pateix la xarxa.
  • Assessorament als municipis, tant tècnic com econòmic i administratiu.
  • Coordinació general dels municipis usuaris de l’abastament
  • Interlocució amb l’ens d’abastament d’aigua ATLL
  • Manteniment actualitzat de la documentació gràfica de la xarxa
  • Estudis de noves connexions a la xarxa d’abastament.
  • Intermediació i coordinació dels municipis usuaris davant eventualitats.
  • Campanyes de sensibilització sobre l’ús acurat de l’aigua
Notícies
Més notícies