Estructura organitzativa

Els estatuts de la Mancomunitat estableix com a òrgans necessaris l'Assemblea, la Junta de Govern, la presidència, les vicepresidències, la Comissió Especial de Comptes i els titulars dels òrgans de Secretaria, Intervenció i Tresoreria. En darrer terme inclouen com a òrgans complementaris les comissions informatives i la gerència.

El govern i l’administració de la Mancomunitat correspon a l'Assemblea, integrada pels representants dels municipis, i a la presidència, assistida per la Junta de Govern.

L’Assemblea
A l'Assemblea estan representats tots els municipis per un vocal, que és l’alcalde o l’alcaldessa de cada municipi o la persona en qui delegui, que també és un membre de la corporació municipal. L'Assemblea de la Mancomunitat celebra sessió ordinària cada dos mesos.

La Presidència
L’assemblea escull la presidència d’entre els seus membres. El president o presidenta de la Mancomunitat presideix tots els seus òrgans col·legiats, la representa i dirigeix el govern i l'administració mancomunada. Així mateix ostenta totes les competències que la legislació de l'Estat o de la Generalitat de Catalunya atribueixen als alcaldes o alcaldesses dels ajuntaments.

Junta de Govern
La Junta de Govern Local està integrada pel president o presidenta, i un nombre de vocals de l’Assemblea no superior a set, nomenats donant compte a l’Assemblea. Els membres de la Junta de Govern assisteixen a la presidència de la Mancomunitat en les seves atribucions i exerceixen les competències que els hi hagin delegat. La Junta de Govern Local, celebra les seves sessions ordinàries amb la periodicitat que fixi l’Assemblea i que en l’actual legislatura són mensuals.

La Vicepresidència
La Mancomunitat té un mínim d’un vicepresident o vicepresidenta i un màxim del terç del nombre legal de membres de l’Assemblea.  La presidència de la Mancomunitat és qui els nomena. Correspon als membres de la Vicepresidència de la Mancomunitat substituir en la totalitat de les seves funcions el president o presidenta en els casos d'absència, malaltia o impediment que impossibiliti a aquest/a per a l'exercici de les seves atribucions, així com exercir les funcions del president o presidenta en els supòsits de vacant.

Comissió Especial de Comptes
La Comissió estarà integrada per membres de tots els municipis i entitats locals menors mancomunats, que són nomenats per l'Assemblea a proposta dels ajuntaments membres. Correspon a la Comissió Especial de Comptes l'examen, estudi, informe dels comptes pressupostaris i extra-pressupostaris, que haurà d'aprovar l'Assemblea de la Mancomunitat i, especialment, del Compte General que ha de retre la mateixa.

Les Comissions informatives
L'Assemblea podrà crear comissions informatives sense atribucions resolutòries per a l'estudi, informació, consulta prèvia dels expedients i assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió de l'Assemblea o de la Junta de Govern.

Darrera actualització: 22.08.2023 | 13:19
Darrera actualització: 22.08.2023 | 13:19