Com separar els residus correctament?

Conèixer i prevenir els residus

Actualment, la generació de residus és un problema mediambiental seriós. La vida útil dels productes s’ha escurçat i els hàbits de consum fan que la producció de residus hagi augmentat dràsticament. A més, molts dels residus que van a la brossa encara tenen un valor.

Evitar aquest malbaratament de recursos és a les nostres mans. La primera opció es exercir una compra conscient encarada a reduir la generació de residus. Cal valorar aquells productes més duradors, amb menor embolcallament, fer compra a granel, etc.

El segon pas per aprofitar el valor dels residus, és separar-los a casa en funció de les fraccions de recollida existents. Això permet el seu posterior aprofitament com a matèria primera per a fabricar altres objectes. Si els residus arriben barrejats, és molt difícil separar-los i la majoria acaben a l’abocador.

Els residus que es porten a la deixalleria són recollits pels seus corresponents gestors i tractats de manera adequada per evitar malmetre l'entorn i ser recuperats.

A la deixalleria els particulars poden dipositar alguns dels residus com: envasos, paper i cartró, envasos de vidre, medicaments, radiografies i termòmetres, piles, pneumàtics, fluorescents i làmpades de vapor de mercuri, bateries, dissolvents, pintures i vernissos, electrodomèstics que continguin substàncies perilloses, petits electrodomèstics, aparells electrònics, olis minerals usats, ferralla i metalls, tèxtils, olis vegetals usats, fustes, restes de poda o jardineria, runes i restes de la construcció d'obres menors.

Com es gestionen els residus?

La generació de residus provoca seriosos problemes, no sols respecte al medi ambient, sinó també econòmics i estètics.

A la Mancomunitat es recullen les fraccions del paper i el cartró, el vidre, la fracció orgànica, els envasos i la fracció resta.

La fracció orgànica que es recull, bé a través de la recollida porta a porta o bé a través del contenidor corresponent, és transportada a la planta de compostatge de Sant Pere de Ribes, on es barrejarà amb fracció vegetal (poda), provinent dels serveis de jardineria municipals i privats i de les deixalleries, per obtenir compost.  Podeu  veure el cicle de la matèria a:

http://www.youtube.com/watch?v=kmdcXIXQY9c&feature=youtu.be

Els envasos lleugers procedents del contenidor groc es porten a la planta de triatge de Vilafranca, on se separen segons el tipus de material i les seves característiques. Des d'aquí s'envien als diferents gestors que transformen cadascun dels productes en nous objectes.

En el cas del paper i el cartró i el vidre, es recullen els contenidors i es porten a les instal·lacions on es transformarà en nou paper, cartró i vidre.

El rebuig o fracció resta rep un tractament molt costós i complex abans de transportar-lo a un dipòsit controlat on serà compactat i enterrat. Degut a aquest cost de tractament i a la gran capacitat de contaminació que té (el rebuig triga de pocs a milers d'anys en degradar-se i genera lixiviats i gasos com metà i diòxid de carboni), el millor que podem fer és evitar llençar residus al contenidor de la fracció resta.

Si separem correctament totes les fraccions de la brossa, aconseguirem reduir al màxim la generació de rebuig.  

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de l'Agència de Residus de Catalunya.

Darrera actualització: 04.03.2024 | 13:51
Darrera actualització: 04.03.2024 | 13:51