Contactar

Per consultes sobre el CAAD Penedès, contacteu directament a caad@mancomunitat.cat
Per consultes sobre la resta de serveis, empleneu el formulari:

Formulari de contacte

Correu electrònic (còpia) S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable  del tractament: Mancomunitat Penedès-Garraf. Av. de Cubelles, 88, 1r, 08800 Vilanova i la Geltrú. Tel. 93 810 06 98 info@mancomunitat.cat; www.mancomunitat.cat
Delegat de protecció de dades: dpd@mancomunitat.cat; Av. de Cubelles, 88, 1r, 08800 Vilanova i la Geltrú. Tel. 93 810 06 98.
Finalitat del tractament: Atendre i gestionar el dret  de les persones a comunicar-se amb la Mancomunitat.
Base Jurídica: Missió realitzada en interès públic o exercici de poders públics i consentiment de la persona interessada.
Destinataris: Altres administracions competents en la matèria.
Exercici de drets dels interessats: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de la Mancomunitat.
Terminis de conservació de les dades: Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment administratiu i d’arxiu i conservació de documents.
Reclamació: En cas de considerar que els seus drets han estat vulnerats pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

SÍ, DONO EL MEU CONSENTIMENT.
Darrera actualització: 14.02.2024 | 10:09
Darrera actualització: 14.02.2024 | 10:09