Sol·licitud d'autorització d'abocament a xarxa: Activitats de l'Annex III o activitats no classificades segons la Llei 20/2009

La Mancomunitat Penedès-Garraf, en endavant MPG, és l'administració competent per a emetre l'autorització d'abocament de les activitats previstes a l'annex III, així com de les activitats no classificades en la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, però que resten obligades a obtenir l'autorització conforme normativa vigent.

Els titulars de les activitats han de sol·licitar l'autorització d'abocament previ a l'inici de l'activitat així com successivament quan finalitzi la vigència del permís d'abocament atorgat. En cas que l'activitat desitgi renovar el permís d'abocament haurà de sol·licitar-lo abans de la data de finalització de l'autorització vigent. En cas que es sol·liciti posteriorment, aquesta es tramitarà com una nova sol·licitud.

Els interessats, en el moment que sol·licitin, revisin o renovin l’atorgament de l’autorització d’abocament, han de presentar tota la documentació requerida per tal d’iniciar el tràmit d’obtenció del permís d’abocament.

Quan cal sol·licitar:

 • Nova sol·licitud: Es considera nova sol·licitud d'atorgament d'Autorització d’Abocament d'aigües residuals la que es demana per a nova implantació d'una activitat, o bé per activitats ja iniciades però que no havien sol·licitat abans l'Autorització d’Abocament, o la sol·licitud que es presenta una vegada finalitzada la vigència de l'autorització anterior.
 • Renovacions: Les autoritzacions d'abocament d'aigües residuals a la xarxa pública de sanejament de les activitats sotmeses a règim de comunicació (Annex III segons la Llei 20/2009, del 4 de desembre) i de les no contemplades a la Llei 20/2009, tindran un termini màxim de vigència de vuit anys renovables successivament, sempre que compleixin les normes de qualitat i objectius ambientals exigibles en cada moment.

  Només es pot sol·licitar la renovació en el cas que no hi hagi variacions que impliquin canvis en les característiques quantitatives i/o qualitatives de l'abocament des de l'autorització. Dita renovació s’ha de sol·licitar dos mesos abans que finalitzi el termini establert a l’autorització anterior.
 • Revisions: Es considera necessària la revisió de l'autorització d'abocament d'aigües residuals sempre que es doni algunes de les circumstàncies següents:
 1. Quan es produeixin canvis o modificacions tècniques substancials al procés que suposin modificacions en el cabal superiors a ±25 % o variacions en la càrrega contaminant que puguin afectar el sistema de sanejament o el medi receptor.
 2. Quan s'arribi als límits de saturació del sistema.
 3. Quan es modifiquin els límits d'abocament del Reglament de la Mancomunitat Penedès Garraf.
 4. Quan s'incorpori en un abocament alguna de les substàncies prioritàries i/o substàncies perilloses prioritàries que es trobin recollides a la normativa en matèria de protecció d'aigües, no definides en l'autorització inicial.
 5. Quan es produeixin modificacions en els plantejaments de seguretat.
 6. Quan s'hagin alterat substancialment les circumstàncies concurrents en el moment de l'atorgament o quan n'hagin sobrevingut d'altres que justificarien la denegació de les autoritzacions o l'atorgament amb condicions diferents.
 7. Quan la càrrega contaminant abocada per les activitats respecte del total tractat pel sistema sigui significativa i dificulti el tractament en les condicions adequades.
 8. Quan l'efecte additiu d'abocaments de les mateixes característiques qualitatives en dificulti el tractament adequat.

La sol·licitud de revisió en relació amb l'abocament d'aigües residuals, prèvia petició del titular de l'activitat, s'ha de realitzar a la MPG.

Quin cost té:

El cost de l’autorització està subjecte als preus i taxes vigents, publicats en les ordenances fiscals. El pagament de la taxa s'efectuarà mitjançant liquidació en el moment de l'aprovació del corresponent informe.

Qui pot sol·licitar-ho:

Els titulars de les activitats previstes a l'annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, així com de les activitats no classificades per aquesta Llei, que aboquin les aigües residuals a la xarxa pública de sanejament (mitjançant connexió a xarxa o vehicles cisterna) i que tenen obligació d'obtenir autorització d'abocament segons normativa vigent.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 04.07.2023 | 14:30