Projecte per a les obres de construcció de les sitges d'aeració en la nau de maduració de la Planta de Compostatge de Sant Pere de Ribes.

Se sotmet el projecte a tràmit d'informació pública per un període de trenta dies hàbils des de la seva publicació al BOPB i a l'E-Tauler per a la presentació d'al·legacions, transcorregut el termini sense que s'hagi presentat cap al·legació, l'aprovació del projecte esdevindrà definitiva i es publicarà definitivament al BOPB, al DOGC i a l'E-Tauler de la Mancomunitat Penedès-Garraf.

Darrera actualització: 23.02.2023 | 09:03