Anàlisi socioeconòmica de l'Alt Penedès i el Garraf a partir de l'IRPF

Dilluns, 3 de juliol de 2023 a les 15:00

La Mancomunitat Penedès-Garraf publica una nova anàlisi socioeconòmica municipal a partir de les dades de les persones que declaren l’IRPF a les comarques de l’Alt Penedès i del Garraf, basat en les darreres dades que facilita l’agència tributària i que corresponen a l’any 2020. Aquesta anàlisi permet oferir una perspectiva integral de la renda personal bruta, abans de les reduccions o deduccions, així com en la renda disponible a les dues comarques.

L’anàlisi es presenta mitjançant la tecnologia Power BI, que permet visualitzar sèries temporals de dades de manera molt gràfica i és consultable a la web dades.mancomunitat.cat.

Les dades s’obtenen del model 100 de la declaració de l’IRPF i el resum anual 190 de retencions i ingressos a compte per a les rendes exemptes. Desglossa els diferents components de la renda personal bruta - treball, capital mobiliari, capital immobiliari, rendes activitats econòmiques, altres rendes, guanys patrimonials nets i rendes exemptes -, i alhora desglossa les dades per criteris de classificació per trams de la Base Imposable (suma de les bases imposables general i de l'estalvi acotades a zero).

La renda mitjana per declarant de l’Alt Penedès l’any 2020 va ser de 23.558 €. A la comarca del Garraf es va situar en 26.563 €. D’aquestes xifres es desprèn que la renda mitjana de l’Alt Penedès va quedar per sota de la catalana, establerta en 24.434 € mentre que la del Garraf va estar per sobre.

Per la seva banda, l’Alt Penedès va tenir el 2020 un pes superior de les rendes provinents del treball (83% del total de rendes davant el 78,6% català). Pel que fa al capital mobiliari a l’Alt Penedès va ser d’un 6%, mentre que al Garraf va ser del 3%. Les rendes provinents del lloguer de béns immobles al Garraf va suposar el 6% i a l'Alt Penedès del 4%.

L’Alt Penedès va augmentar el seu pes sobre el total de les declaracions amb un tram de renda més baix en relació amb el 2019, mentre que el 4% de les declaracions tenien una base imposable de més de 60.101 €.

Per altra banda, al Garraf el 19% de les declaracions se situaven en el tram entre 21.035 € a 30.050 €. Les declaracions amb base imposable per sobre de 60.101 € van suposar en aquell exercici el 6,4% del total, per sobre de la província de Barcelona.

Aquest informe es realitzarà anualment i s’afegeix a la resta de publicacions que elabora l'Observatori del desenvolupament local per donar a conèixer en profunditat la realitat socioeconòmica de les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf en relació amb la demografia, qualitat de vida, el mercat de treball o l’activitat econòmica.

Darrera actualització: 08.02.2024 | 09:03