Disponible l’anuari d’indicadors socioeconòmics de 2016

Dimarts, 11 de juliol de 2017 a les 00:00

La taxa d’atur registral a l’Alt Penedès baixa respecte a les xifres de fa un any en 2,28 punts i és situa en el 13,03 %. La taxa d’atur registral al Garraf és del 15,34 % i es manté superior a la taxa de Catalunya (12,99 %). Millora la contractació tant a l’Alt Penedès com al Garraf, però el 90 % dels contractes són temporals.

La Mancomunitat Penedès Garraf presenta l’Anuari d’Indicadors Socioeconòmics 2016 que realitza el Servei d’Iniciatives Econòmiques, entitat acreditada de la Xarxa d´Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local i que compta amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona.

L’estudi recull de manera sistemàtica les dades socioeconòmiques de l’Alt Penedès i el Garraf, amb el detall de cadascun dels municipis, i es pot consultar al web www.iniciativeseconomiques.com/bancdedades. En aquesta edició també es poden descarregar els diferents indicadors en format de full de càlcul el que permet fer un ús directe pels diferents actors socials i econòmics del territori.

En termes generals els indicadors del mercat laboral mostren que en el 2016 va haver un augment de l’ocupació i un descens del nombre d’aturats, tot i que les xifres encara es situen lluny dels nivells previs a la crisis. La contractació també va augmentar però és principalment temporal i precària, fent distinció de gènere ja que es contracten més homes que dones. Tot i que les previsions de les dades del mercat laboral són positives, calen reformes per incentivar una ocupació de més qualitat.

En relació la comarca de l’Alt Penedès

La taxa de creixement anual de la població de l’Alt Penedès és del 0,10 %, taxa lleugerament positiva i s’assoleix la xifra dels 106.275 habitants. Respecte a la població estrangera (10.699 ha.), suposa un 10 % de la població comarcal i d’acord les xifres interanuals, s’ha reduït en 183 persones (-2 %) seguint la tendència decreixent des del 2011.

En el mercat laboral, els registres del 2016 apunten una millora de les xifres d’aturats, un increment de la contractació juntament amb la recuperació dels assalariats i els autònoms.

En el darrer trimestre de l’any, es comptabilitzen 6.360 aturats, 1.017 persones  menys que a finals de l’any anterior i el que suposa un descens del 14 %. La taxa d’atur registral del quart trimestre és del 13,03 %, una dada superior a la catalana (12,99 %) i inferior a l’estatal (17,18 %).

D’altra banda, la contractació ha augmentat en 5.075 contractes, un 14 % més que el 2015. En total s’han formalitzat 41.512 contractes, el 90 % dels quals són temporals.

Pel que fa a l’ocupació, ha augmentat per tercer any consecutiu en 1.395 persones, el que suposa un 4 % més d’ocupats que en els darrers 12 mesos i deixa les xifres en 29.549 assalariats i 7.623 autònoms. S’han creat més llocs de treball d’assalariats (4 %) que d’autònoms (1 %). Així mateix, s’ha produït un augment de 34 empreses.

Durant l’exercici 2016, els habitatges iniciats i acabats han augmentat un 131 % i un 71 %, respectivament. Així l’any 2015, se’n van començar 45, mentre que a l’any 2016, se’n van iniciar 104. Per altra banda, els habitatges acabats passa dels 42 a 72.

En relació la comarca del Garraf

El Garraf arriba en el 2016 a 146.876 habitants, incrementant la població respecte el 2015 en 893 persones (0,61 %). El 13 % de la població del Garraf és estrangera i s’observa una lleugera disminució durant el 2016 (-0,2 %).

L’anàlisi del mercat de treball mostra xifres positives en el nombre d’aturats, la contractació, l’ocupació i el nombre d’empreses. Des de finals de 2015 i fins al finals de 2016, l’atur ha baixat en 1.265 persones, el que suposa un descens del 11 % i situa la xifra d’aturats en 9.745 persones. La taxa d’atur registral del darrer trimestre és del 15,34 %, xifra superior a la mitjana catalana (12,99 %) però inferior a l’estatal (17,18 %).

D’altra banda, les dades assenyalen un augment del 4 % dels contractes realitzats, situant la contractació de l’any 2016 en 44.605 contractes formalitzats, el 90 % dels quals són temporals.

El 2016 tanca amb 34.331 llocs de treball, un 5 % superior al 2015. El Garraf creix el treball autònom (1 %), en la mateixa línia que l’assalariat que també augmenta considerablement (7 %). El caràcter terciari de la comarca es constata veient com aquest sector aplega el 79 % de l’ocupació. A finals d’any hi ha 207 empreses més, una increment del 5 % si ho comparem amb l’any 2015, situades principalment en els serveis (84 %) i només el 6 % d’empreses es concentren en el sector industrial, el Garraf per tant és una comarca poc industrialitzada.

Finalment assenyalar que la construcció d’habitatges iniciats ha registrat un descens important. S’han iniciat 138, un descens significatiu en comparació amb els 334 iniciats l’any 2015. Pel que fa els habitatges acabats han augmentat un 85%, passant dels 68 a 126.

Darrera actualització: 19.05.2019 | 19:27