Nous incentius de la Generalitat de Catalunya per a la restauració i els centres de bellesa

Dimecres, 28 d'octubre de 2020 a les 00:00

La Generalitat de Catalunya ofereix subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració i els centres d'estètica i bellesa amb la finalitat de reactivar i impulsar aquestes activitats davant la situació de tancament causada per la COVID-19.

FINALITAT: reactivar i impulsar les activitats suspeses per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre de 2020.

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: 15 dies des de la publicació en el DOGC (22/10/2020), per concurrència  d'ordre de presentació, NO competitiu. El criteri d'atorgament de les subvencions serà l'ordre cronològic i fins a esgotar la partida (40MM).

BENEFICIARIS: Els professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració o siguin titulars d'un centre d'estètica i bellesa, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre:

 • Empreses que presten activitats de restauració
 • Bars
 • Restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d'un establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals

Sempre que tinguin com a mínim un establiment obert al públic a Catalunya.

REQUISITS:

 • Estar al corrent de pagament amb les obligacions tributaries
 • No trobar-se en concurs de creditors
 • Si s’és persona física: estar donada d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques
 • No tenir cap limitació o prohibició per obtenir subvencions públiques
 • Declaració responsable conforme es va haver de suspendre l’activitat
 • Adherir-se a les campanyes de reactivació del sector comercial i dels servei impulsades pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

QUANTIA: màxim 1.500€ per beneficiari.

ACTIVITAT SUBVENCIONABLES: qualsevol acció portada a terme en el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2020 que pugui suposar per l'empresa una recuperació o increment del volum de vendes, així com l'estimulació de la demanda, i enfortir la solvència financera, i totes aquelles actuacions que vagin a fomentar la creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva logística.

NO es considera subvencionable:

 • Sous i salaris
 • Amortitzacions i rentings
 • Despeses de caràcter intern
 • Interessos deutors de comptes bancaris
 • Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals
 • Despeses de procediments legals i judicials
 • Impostos indirectes, com l'IVA, i els impostos personals sobre la renda, i qualsevol altre impost
 • Despeses de transaccions financeres
 • Comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres, com ara comissions per manteniment de comptes o transferències
 • Despeses justificades amb factures de data anterior o posterior en més d'un mes a l'inici o finalització de l'actuació atorgada
 • Els estudis
 • Els patrocinis i premis
 • Els càterings i les despeses d'alimentació

TERMINI DE LES ACTIVITATS SUBVENCIONABLES: des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2020.

DOCUMENTACIÓ:

 • Sol·licitud: model normalitzat
 • Certificat bancari on s’ha d’abonar la subvenció
 • Declaració responsables: conforme es va suspendre l’activitat.
 • Escriptura de constitució de l’entitat i/o facultats de representació de l’empresa
 • Llibres comptables
 • Acreditar si s’han rebut o no altres subvencions
 • Fotografia de la façana i de l’interior de l’establiment

ON DEMANAR-HO: En aquest enllaç

CONCURRÈNCIA AMB ALTRES SUBVENCIONS: Aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, tenint en compte que l'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes o ingressos, superi el cost de l'activitat subvencionada.

Darrera actualització: 29.10.2020 | 11:36