Concurs de Fotografia "ADEU PLÀSTICS"

La Mancomunitat Penedès-Garraf, mitjançant el Servei d’Educació Ambiental convoca un concurs de fotografia ambiental per promoure la prevenció i reducció de plàstics d’un sol ús, en el seu sentit més ampli.

El concurs es desenvoluparà a la plataforma Instagram i cada participant podrà publicar fotografies que siguin exemple de prevenció o altres accions que contribueixin a una millora ambiental. També es poden compartir imatges o exemples d’accions que perjudiquen l’entorn natural i el model de prevenció. Es tindrà en compte la qualitat, creativitat i originalitat de les imatges i el seu missatge.

El concurs s’iniciarà el dia 6 de novembre  i finalitzarà el dia 28 de novembre del 2021 a les 23:59H. No s’admetran a concurs fotografies publicades a Instagram més enllà de l’hora de finalització del concurs

Per tal de poder participar en el concurs, s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquestes xarxes. A més, caldrà seguir el perfil del Servei d’Educació Ambiental a Instagram (@servei.ambiental).

Cadaparticipant pot concórrer amb un nombre il·limitat d’imatges sempre i quan l’autor/a de la fotografia sigui el/la usuària del perfil on publica i, siguin de la temàtica esmentada al primer paràgraf de les bases.

Les persones participants al concurs d’Instagram hauran de:

 • Publicar en els seus comptes i perfils les imatges que vulguin concursar amb les etiquetes o hashtags #PLAStic, #prouplastics #Adeuplastics, així com altres etiquetes que l’autor/a de la fotografia considerin oportú d’afegir. Cal aclarir, que aquelles fotografies que no incloguin una de les tres etiquetes esmentades no seran considerades com a vàlides.
 • Posar el títol a la fotografia o la reflexió que es deriva d’aquesta imatge.
 • Ubicar geogràficament (geotag) la fotografia, tot i que les imatges no ubicades geogràficament no quedaran excloses del concurs.

El fet d’etiquetar la fotografia amb els hashtags indicats implica el reconeixement, per part de l’autor/a que la fotografia conté motius relacionats directament amb la prevenció de residus plàstics d’un sol ús. No s’estableix limitació en relació amb el nombre d’imatges per cada persona participant i no es tindran en compte les valoracions d’altres usuaris sobre les fotografies que hi participin.

Es pot participar en el concurs amb fotografies realitzades amb anterioritat a la publicació d’aquestes bases, que es presentin dins dels terminis establerts i que compleixin totes les condicions de participació.

Característiques de les fotografies.

L’enviament de fotografies per al concurs implica la confirmació en cada cas que:

 • Inclogui un element en el qual la prevenció de residus plàstics d’un sol ús és el centre i motiu principal en qualsevol dels seus aspectes.
 • Ha estat feta per l’usuari/a del perfil i és una obra original seva.
 • No conté ni fa referència a marques de tercers.
 • No té cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu o difamatori.
 • Ha obtingut les autoritzacions pertinents de les persones que hi puguin aparèixer.
 • El comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional de Catalunya, així com aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Les imatges que hagin estat seleccionades, d’acord amb el procediment, es publicaran al web i xarxes socials de la Mancomunitat Penedès-Garraf i del Servei d’Educació Ambiental com a finalistes a partir de la finalització del concurs, el dia 28 de novembre de 2021.

D’entre les imatges finalistes el Comitè de valoració escollirà les que consideri les 2 millors. S’estableix un primer premi per a la imatge més valorada i un accèssit. El primer premi tindrà com a reconeixement un compostador. L’accèssit guardonat tindrà com a reconeixement un lot de productes reutilitzables (coixinera de pa, ampolla reutilitzable, porta entrepans, bosses per la compra a granel...).

Condicions de participació

 • Persones físiques i entitats o grups participants
 • Podran participar en el concurs d’Instagram totes aquelles persones físiques de 16 anys o més que no hagin estat implicades en la definició i/o preparació d’aquest concurs.
 • En cas que el participant correspongui a alguna entitat o grup, els organitzadors lliuraran el premi als seus representants.

Contingut de l’obra presentada.

 • Els participants assumeixen la responsabilitat envers els organitzadors i col·laboradors del contingut de la proposta presentada i seran responsables davant de tercers.
 • Els participants es fan responsables davant de tercers d’haver obtingut els drets d’imatge de les persones que apareguin a les fotografies, amb total indemnitat per part dels organitzadors i col·laboradors d’aquest concurs
 • L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers.

Acceptació de les bases

 • La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases, així com la submissió expressa a les decisions interpretatives del jurat.

Selecció de les fotografies.

Un comitè de valoració integrat per 3 persones de la Mancomunitat Penedès-Garraf tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les fotografies i els missatges que incompleixen els requisits i les condicions establertes en aquestes bases.

Es valoraran per a la selecció de les fotografies els següents aspectes:

 • Qualitat, originalitat i característiques tècniques de la imatge.
 • Missatge en relació amb la prevenció de residus plàstics d’un sol ús.

Les persones participants autoritzen al Servei d’Educació Ambiental a fer ús de les imatges presentades al concurs, als efectes de poder utilitzar-les mitjançant les seves xarxes socials, web, o en el cas d’edició d’alguna publicació en format paper que elaborés, fent sempre esment de l’autoria d’aquesta.

Protecció de dades

El Servei d’Educació Ambiental respectarà en tot moment la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, configurada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i la vigent Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals.

Les persones participants en el concurs, pel sol fet de participar, consenten que les seves dades siguin incorporades al fitxer de dades del qual és titular la Mancomunitat Penedès-Garraf. Les dades podran ser utilitzades per gestionar el concurs. El participant té la possibilitat d’accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se a la informació facilitada i exercir els seus drets, adreçant-se a la Mancomunitat Penedès-Garraf al correu electrònic educacioambiental@mancomunitat.cat.

Darrera actualització: 05.11.2021 | 14:29
Darrera actualització: 05.11.2021 | 14:29