Sol·licitud d'autorització d'abocament a xarxa: Activitats classificades en l'Annex II de la Llei 20/2009

La Mancomunitat Penedès-Garraf, d'ara endavant MPG, és l'administració competent per a emetre l'informe ambiental del vector aigües de les activitats previstes a l'Annex II ha integrar en la Llicència Ambiental que atorga l'Ajuntament.

Els titulars de les activitats han de sol·licitar l'Informe Ambiental del vector aigües previ a l'inici de l'activitat així com successivament quan finalitzi la vigència.

En cas que l'activitat desitgi renovar les determinacions i condicions establertes a l'informe ambiental haurà de sol·licitar-lo abans de la data de finalització de la corresponent vigència. En cas que es sol·liciti posteriorment, aquesta es tramitarà com una nova sol·licitud.

Quan cal sol·licitar:

 • Nova sol·licitud: Es considera nova sol·licitud d'atorgament d'Autorització d’Abocament d'aigües residuals la que es demana per a nova implantació d'una activitat, o bé per activitats ja iniciades però que no havien sol·licitat abans l'Autorització d’Abocament, o la sol·licitud que es presenta una vegada finalitzada la vigència de l'autorització anterior.
   
 • Renovacions: Les autoritzacions d'abocament d'aigües residuals a la xarxa pública de sanejament, tindran un termini màxim de vigència de vuit anys renovables successivament, sempre que compleixin les normes de qualitat i objectius ambientals exigibles en cada moment.

Només es pot sol·licitar la renovació en el cas que no hi hagi variacions que impliquin canvis en les característiques quantitatives i/o qualitatives de l'abocament des de l'autorització. Dita renovació s’ha de sol·licitar dos mesos abans que finalitzi el termini establert a l’autorització anterior.

 • Revisions: Es considera necessària la revisió de l'Autorització d’Abocament d'aigües residuals sempre que es doni algunes de les circumstàncies següents:
 1. Quan es produeixin canvis o modificacions tècniques substancials al procés que suposin modificacions en el cabal superiors a ±25 % o variacions en la càrrega contaminant que puguin afectar el sistema de sanejament o el medi receptor.
 2. Quan s'arribi als límits de saturació del sistema.
 3. Quan es modifiquin els límits d'abocament del Reglament de la Mancomunitat Penedès Garraf.
 4. Quan s'incorpori en un abocament alguna de les substàncies prioritàries i/o substàncies perilloses prioritàries que es trobin recollides a la normativa en matèria de protecció d'aigües, no definides en l'autorització inicial.
 5. Quan es produeixin modificacions en els plantejaments de seguretat.
 6. Quan s'hagin alterat substancialment les circumstàncies concurrents en el moment de l'atorgament o quan n'hagin sobrevingut d'altres que justificarien la denegació de les autoritzacions o l'atorgament amb condicions diferents.
 7. Quan la càrrega contaminant abocada per les activitats respecte del total tractat pel sistema sigui significativa i dificulti el tractament en les condicions adequades.
 8. Quan l'efecte additiu d'abocaments de les mateixes característiques qualitatives en dificulti el tractament adequat.

La sol·licitud de revisió en relació amb l'abocament d'aigües residuals, prèvia petició del titular de l'activitat, l'ha de realitzar l’Ajuntament.

En aquest cas, els titulars de l'activitat han de presentar en l’ajuntament la sol·licitud a la MPG de l'Informe Ambiental corresponen a la revisió de l'autorització d'abocament de les aigües residuals.

Quin cost té:

El cost de l’autorització està subjecte als preus i taxes vigents, publicats en les ordenances fiscals.

Qui pot sol·licitar-ho:

Els titulars de les activitats previstes a l'annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, sotmeses a règim de Llicència Ambiental, que aboquen les aigües residuals a la xarxa pública de sanejament mitjançant connexió a xarxa o vehicles cisterna.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 25.01.2023 | 15:06