Sol·licitud d'autorització d'abocament a xarxa: Activitats classificades en l'Annex II de la Llei 20/2009

La Mancomunitat Penedès-Garraf, d'ara endavant MPG, és l'administració competent per a emetre l'informe ambiental del vector aigües de les activitats previstes a l'Annex II ha integrar en la Llicència Ambiental que atorga l'Ajuntament.

Els titulars de les activitats han de sol·licitar l'Informe Ambiental del vector aigües previ a l'inici de l'activitat així com successivament quan finalitzi la vigència.

En cas que l'activitat desitgi renovar les determinacions i condicions establertes a l'informe ambiental haurà de sol·licitar-lo abans de la data de finalització de la corresponent vigència. En cas que es sol·liciti posteriorment, aquesta es tramitarà com una nova sol·licitud.

QUAN CAL SOL·LICITAR

 • Nova sol·licitud: Es considera nova sol·licitud d'atorgament d'Autorització d’Abocament d'aigües residuals la que es demana per a nova implantació d'una activitat, o bé per activitats ja iniciades però que no havien sol·licitat abans l'Autorització d’Abocament, o la sol·licitud que es presenta una vegada finalitzada la vigència de l'autorització anterior.
   
 • Renovacions: Les autoritzacions d'abocament d'aigües residuals a la xarxa pública de sanejament, tindran un termini màxim de vigència de vuit anys renovables successivament, sempre que compleixin les normes de qualitat i objectius ambientals exigibles en cada moment.

Només es pot sol·licitar la renovació en el cas que no hi hagi variacions que impliquin canvis en les característiques quantitatives i/o qualitatives de l'abocament des de l'autorització. Dita renovació s’ha de sol·licitar dos mesos abans que finalitzi el termini establert a l’autorització anterior.

 • Revisions: Es considera necessària la revisió de l'Autorització d’Abocament d'aigües residuals sempre que es doni algunes de les circumstàncies següents:
 1. Quan es produeixin canvis o modificacions tècniques substancials al procés  que  suposin  modificacions  en  el  cabal  superiors  a  ±25  %  o  variacions  en  la  càrrega  contaminant   que  puguin  afectar  el  sistema  de sanejament o el medi receptor.
 2. Quan s'arribi als límits de saturació del sistema.
 3. Quan  es  modifiquin  els  límits   d'abocament  del  Reglament  de  la  Mancomunitat Penedès Garraf.
 4. Quan   s'incorpori   en    un   abocament   alguna   de   les   substàncies prioritàries   i/o   substàncies   perilloses   prioritàries   que   es   trobin recollides   a   la   normativa   en   matèria   de   protecció   d'aigües,   no   definides en l'autorització inicial.
 5. Quan es produeixin modificacions en els plantejaments de seguretat.
 6. Quan  s'hagin  alterat  substancialment  les  circumstàncies  concurrents  en el moment de l'atorgament o quan n'hagin sobrevingut d'altres que justificarien  la  denegació  de  les  autoritzacions o  l'atorgament  amb  condicions diferents.
 7. Quan la càrrega contaminant abocada per les activitats respecte del total tractat pel sistema sigui significativa i dificulti el tractament en les condicions adequades.
 8. Quan  l'efecte  additiu  d'abocaments  de  les  mateixes  característiques  qualitatives en dificulti el tractament adequat.

La sol·licitud de revisió en relació amb l'abocament d'aigües residuals, prèvia petició del titular de l'activitat, l'ha de realitzar l’Ajuntament.

En aquest cas, els titulars de l'activitat han de presentar en l’ajuntament la sol·licitud a la MPG de l'Informe Ambiental corresponen a la revisió de l'autorització d'abocament de les aigües residuals.

Quin cost té:

El cost de l’autorització està subjecte als preus i taxes vigents, publicats en les ordenances fiscals.

Qui pot sol·licitar-ho:

Els titulars de les activitats previstes a l'annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, sotmeses a règim de Llicència Ambiental, que aboquen les aigües residuals a la xarxa pública de sanejament mitjançant connexió a xarxa o vehicles cisterna.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Es pot presentar la documentació al registre de la Mancomunitat ubicat en els Serveis Centrals de la institució personalment o telemàticament mitjançant el tràmit d'instància genèrica.

Serveis Centrals de la Mancomunitat Penedès-Garraf

Avinguda de Cubelles, 88, 1r - 08800 Vilanova i la Geltrú - Barcelona (Catalunya)
Telèfon:93 810 06 98
Adreça electrònica: info@mancomunitat.cat
Lloc web: mancomunitat.cat
Horari:  
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 11.05.2020 | 13:34