Sol·licitud d'autorització d'abocament a xarxa: Activitats classificades en l'Annex I de la Llei 20/2009

Totes les activitats previstes a l'annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, han de sol·licitar la corresponent autorització ambiental de la seva activitat, així com els canvis i revisions futures d'aquesta, a l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de la Generalitat de Catalunya (d'ara endavant OGAU) que integra tots els vectors ambientals.

La Mancomunitat Penedès-Garraf (d'ara endavant MPG) és l'administració competent per a emetre l'informe ambiental del vector aigües (autorització d'abocament de les aigües residuals) que s'ha d'integrar en l'autorització ambiental que atorga la Generalitat de Catalunya.

L'OGAU o la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya (DGQA) sol·licitaran a la MPG, a través de la plataforma EACAT, l'esmentat informe ambiental del vector aigües residuals per a la seva integració en l'autorització ambiental.

Així, els titulars d'activitats de l'annex I de la Llei 20/2009 que segons normativa vigent, han d'obtenir autorització per a abocar les seves aigües residuals a la xarxa pública de sanejament (ja sigui mitjançant connexió a xarxa o vehicles cisterna), en el moment que sol·liciten l'atorgament de l'autorització ambiental a l'OGAU, han d'incloure la documentació que s'indica en aquest tràmit i que correspon a la sol·licitud a la MPG de l'informe ambiental del vector aigües.

La resolució d'aquesta sol·licitud a l'interessat l'efectuarà el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat.

QUAN CAL SOL·LICITAR

 • Nova sol·licitud: Es considera nova sol·licitud d'emissió d'Informe Ambiental del vector d'aigua residual la que es demana per a la nova implantació d'una activitat, o bé per activitats ja iniciades però que no havien sol·licitat abans l'autorització d'abocament o informe ambiental, o les sol·licituds que es presentin una vegada finalitzada la vigència de l'autorització anterior.
   
 • Renovacions: Totes les determinacions i condicions ambientals en relació amb l'abocament d'aigües residuals establertes a l'autorització ambiental tenen el termini de vigència en concordança amb el de la pròpia autorització ambiental de l'activitat, que l'estableix la Llei 20/2009, del 4 de desembre, sempre que compleixin les normes de qualitat i objectius ambientals exigibles en cada moment.

Així, els titulars de l'activitat, en el moment de presentar a l'OGAU la documentació corresponent al tràmit de revisió de l'autorització ambiental per finalització del seu termini de vigència, han d'incloure la sol·licitud a la MPG de l'informe ambiental corresponent a la renovació de l'autorització d'abocament de les aigües residuals.

Només es pot sol·licitar la renovació en el cas que no hi hagi variacions que impliquin canvis en les característiques quantitatives i/o qualitatives de l'abocament des de l'autorització. Dita renovació s’ha de sol·licitar dos mesos abans que finalitzi el termini establert a l’autorització anterior.

 • Revisions: Es considera necessària la revisió de l'autorització d'abocament d'aigües residuals sempre que es doni algunes de les circumstàncies següents:
 1. Quan es produeixin canvis o modificacions tècniques substancials al procés  que  suposin  modificacions  en  el  cabal  superiors  a  ±25  %  o  variacions  en  la  càrrega  contaminant   que  puguin  afectar  el  sistema  de sanejament o el medi receptor.
 2. Quan s'arribi als límits de saturació del sistema.
 3. Quan  es  modifiquin  els  límits   d'abocament  del  Reglament  de  la  Mancomunitat Penedès Garraf.
 4. Quan   s'incorpori   en    un   abocament   alguna   de   les   substàncies prioritàries   i/o   substàncies   perilloses   prioritàries   que   es   trobin recollides   a   la   normativa   en   matèria   de   protecció   d'aigües,   no   definides en l'autorització inicial.
 5. Quan es produeixin modificacions en els plantejaments de seguretat.
 6. Quan  s'hagin  alterat  substancialment  les  circumstàncies  concurrents  en el moment de l'atorgament o quan n'hagin sobrevingut d'altres que justificarien  la  denegació  de  les  autoritzacions o  l'atorgament  amb  condicions diferents.
 7. Quan la càrrega contaminant abocada per les activitats respecte del total tractat pel sistema sigui significativa i dificulti el tractament en les condicions adequades.
 8. Quan  l'efecte  additiu  d'abocaments  de  les  mateixes  característiques  qualitatives en dificulti el tractament adequat.

La sol·licitud de revisió en relació amb l'abocament d'aigües residuals, prèvia petició del titular de l'activitat, l'ha de realitzar l'OGAU o la Direcció General de Qualitat Ambiental. En aquest cas, els titulars de l'activitat han de presentar en l'OGAU la sol·licitud a la MPG de l'Informe Ambiental corresponen a la revisió de l'autorització d'abocament de les aigües residuals.

Quin cost té:

El cost de l’autorització està subjecte als preus i taxes vigents, publicats en les ordenances fiscals.

Qui pot sol·licitar-ho:

Els titulars de les activitats previstes a l'annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, sotmeses a règim d'autorització ambiental, que aboquen les aigües residuals a la xarxa pública de sanejament (mitjançant connexió a xarxa o vehicles cisterna) i que tenen obligació d'obtenir autorització d'abocament segons normativa vigent.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Es pot presentar la documentació al registre de la Mancomunitat ubicat en els Serveis Centrals de la institució personalment o telemàticament mitjançant el tràmit d'instància genèrica.

Serveis Centrals de la Mancomunitat Penedès-Garraf

Avinguda de Cubelles, 88, 1r - 08800 Vilanova i la Geltrú - Barcelona (Catalunya)
Telèfon:93 810 06 98
Adreça electrònica: info@mancomunitat.cat
Lloc web: mancomunitat.cat
Horari:  
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 11.05.2020 | 13:35